STUDIO'S EN RESERVERINGSREGELS

  1. Preambule

 

Persoonlijke training is de begeleiding van een persoon op een persoonlijk en sportief niveau naar zijn autonomie in een dynamiek van verandering. Het is een proces van individuele interviews gebaseerd op een samenwerkingsrelatie, gericht op te bereiken doelstellingen en zodanig gestructureerd dat ze een persoon in staat stellen zijn potentieel te ontwikkelen en zijn prestatieniveau te verhogen.

 

  1. Doel van het contract

 

Dit contract is een coachingcontract zoals omschreven in de aanhef hierboven. Het doel is om de cliënt individuele ondersteuning te bieden om hun fysieke en mentale verandering te optimaliseren op basis van de behoeften die de cliënt uitdrukt.

 

De precieze formulering van de doelstelling, de omschrijving van de reikwijdte en de criteria voor het evalueren van de voortgang vormen het eerste doel van de opdrachtgever en de Pointfit studio. Zodra ze zijn afgerond, zullen ze het onderwerp zijn van een addendum dat door beide partijen is ondertekend en dat aan dit contract zal worden gehecht.

 

De klant gaat akkoord met de voorgedefinieerde Personal Training-pakketten die het programmeren van training en serene vooruitgang gedurende een vaste periode mogelijk maken. Het Personal Training-pakket wordt duidelijk gedefinieerd op de facturatiedocumenten en op het addendum bij het contract.

 

Alle pakketten bieden toegang tot de sportschool, kleedkamers en cardiotrainingsmachines tijdens hun geldigheidsduur.

 

Betaling dient te geschieden na de eerste aangeboden afspraak na ondertekening van dit contract in contanten, met een bankpas of via een bankoverschrijving. Alle informatie staat op de factuur.

 

3.1 Algemeen

 

3.1.1 Onder de voorwaarden van dit contract met de titel “PointFit personal training contract”, verbindt de dienstverlener zich om zich als Personal Trainer beschikbaar te stellen aan de klant, hij zal verantwoordelijk zijn voor het geven van trainingssessies aan fitness in privélessen voor de duur gespecificeerd in dit contract.

 

3.1.2 De twee partijen bepalen samen en vooraf de prijs, het aantal en de tijden van de sessies. Deze sessies vinden plaats in de Personal Training Point Fit Studio (521 Waterlooesteenweg, 1050 Elsene).

 

3.1.3 De coach kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige schade aan persoonlijke eigendommen van cliënten in de studio.

 

3.1.4 Goederen behorende bij de Pointfit studio, zoals handdoeken, toiletspullen etc., worden door de studio geleverd als service aan haar klanten en alleen voor de duur van hun bezoek.

 

3.1.5 Studio Pointfit mag te allen tijde en zonder waarschuwing haar lokalen of een deel daarvan sluiten voor het uitvoeren van reparaties en / of veranderingen, het hosten van externe evenementen, het opknappen van de studio of op feestdagen.

 

3.1.6 De cliënt moet zich respectvol gedragen in de coachingstudio. Als de cliënt zich onbeleefd, agressief, gewelddadig, respectloos, grof of op een andere manier gedraagt, kan het de cliënt worden verboden de coachingstudio te bezoeken zonder voorafgaande waarschuwing en zonder terugbetaling van de resterende sessies.

 

3.1.7 De cliënt neemt vrijwillig deel aan Personal Training-sessies.

 

13.1.8 Studio Pointfit wijst alle verantwoordelijkheid af met betrekking tot schade die zou voortvloeien uit de beoefening van Personal Training buiten de trainingen die verband houden met dit contract zelf.

 

3.1.9 Het is de opdrachtgever verboden gedurende de gehele looptijd van de coach en / of het werknemerscontract vacatures op hetzelfde of een ander vakgebied aan Pointfit-medewerkers en / of medewerkers van de coachingstudio te doen. in kwestie.

 

3.2 Gezondheid

 

3.2.1 De cliënt verklaart dat hij in de afgelopen drie (3) maanden een arts heeft geraadpleegd, waarin wordt verklaard dat hij door zijn fysieke gesteldheid en gezondheidstoestand in het algemeen kan sporten.

 

3.2.2 De klant verbindt zich ertoe de Pointfit-studio schriftelijk op de hoogte te stellen van elke verandering in zijn gezondheidstoestand (fysiek en mentaal) die zijn goede sportpraktijken kan belemmeren, en verklaart dat hij voor zijn eerste nauwkeurige informatie in de managementvragenlijst heeft gegeven Persoonlijke trainingssessie.

 

3.2.3 Bij gebrek aan schriftelijke informatie ontslaat de opdrachtgever de Pointfit studio van elke verantwoordelijkheid in het geval van een incident tijdens of tijdens de sessie of daarna.

 

3.2.4 De klant draagt ​​de volledige verantwoordelijkheid voor zijn gezondheidstoestand (fysiek en mentaal). Studio Pointfit wijst alle verantwoordelijkheid af voor informatie die niet is verstrekt in de managementvragenlijst voor haar eerste Personal Training-sessie.

 

3.2.5 Studio Pointfit verbindt zich ertoe de training te plannen en de sessies uit te voeren, rekening houdend met deze informatie.

 

3.2.6 De cliënt is zich ervan bewust dat zijn deelname aan Personal Training-sessies vrijwillig en onder zijn verantwoordelijkheid is. Hij kan op elk moment vragen om te stoppen of een oefening te weigeren als hij denkt dat dit gevaarlijk kan zijn voor zijn gezondheid.

 

4 Betalingsvoorwaarden

 

4.1 Coachingsessies moeten worden gehouden vóór de vervaldatum. In geval van niet-nakoming van de eigen handeling van de klant, kunnen de sessies die niet zijn uitgevoerd vóór de vervaldatum niet worden onderworpen aan een volledige of gedeeltelijke terugbetaling.

 

4.2 De opdrachtgever wordt slechts tot de training toegelaten zolang hij het verschuldigde bedrag heeft betaald. Bij niet tijdige betaling zal een onderbreking van de opleiding plaatsvinden.

 

4.3 Indien de opdrachtgever om welke reden dan ook stopt met het volgen van Personal Training cursussen, blijven de overeengekomen bedragen bij ondertekening van het contract verschuldigd aan Studio Pointfit.

 

4.4 In geval van verlenging van de overeenkomst dient de opdrachtgever eerst alle verschuldigde bedragen met betrekking tot de vorige overeenkomst te voldoen.

 

4.5 Persoonlijke trainingssessiepakketten hebben een variabele geldigheid, afhankelijk van het aantal sessies, ze zijn overdraagbaar maar kunnen niet worden gerestitueerd.

 

4.6 In geval van ziekte (verplichte medische verklaring) of verhuizing kunnen de personal training sessies worden uitgesteld of overgedragen aan een andere persoon.

 

4.7 Alle sessies die worden geannuleerd zonder voorafgaande kennisgeving van 24 uur, zijn verschuldigd en worden in rekening gebracht. Overmacht blijft ter beoordeling van de coach en de manager.

 

Door betaling verklaart de klant de algemene voorwaarden (hierboven) van het contract te hebben gelezen, begrepen en geaccepteerd en er integraal deel van uit te maken.